Tuesday, 22 May 2012

Lampiran Kajian


LAMPIRAN A
Borang soal selidik (untuk dijawab oleh pelajar)
Arahan: Jawab semua soalan di setiap bahagian. Sila bulatkan satu daripada 4 aras
persetujuan anda yang terdapat di setiap hujung pernyataan tersebut.

Rujukan pernyataan:
Aras persetujuan Skor
Sangat Tidak Setuju                (STS) 1
Tidak Setuju                            (TS) 2
Serdahana                               (SE) 3
Setuju                                      (S) 4
Sangat Setuju                           (SS) 5
Bahagian A

Hubungan minat pelajar dengan penggunaan ICT dalam pengajaran.STS
TS
SE
S
SS
1.
Saya sangat minat belajar apabila guru menggunakan ICT dalam pengajaran.
1
2
3
4
5
2.
Saya tidak suka belajar tanpa menggunakan ICT
1
2
3
4
5
3.
Saya rasa bosan belajar sekiranya guru tidak menggunakan ICT semasa mengajar.
1
2
3
4
5
4.
Saya merasa seronok belajar dengan adanya ICT dalam pengajaran.
1
2
3
4
5
5.
Penggunaan ICT dalam pengajaran oleh guru menjadi motivasi kepada saya untuk mengikuti setiap sesi pelajaran.
1
2
3
4
5
6.
Saya tidak dapat menumpukan perhatian walaupun
guru menggunakan ICT ketika sesi pengajaran.
1
2
3
4
5
7.
ICT yang digunakan semasa pengajaran dapat mengekalkan minat saya pada subjek matapelajaran yang diajar.
1
2
3
4
5
8.
Minat saya pada sesuatu matapelajaran bertambah apabila guru
menggunakan ICT dalam pengajarannya
1
2
3
4
5
9.
Saya berminat membuat latihan yang disediakan oleh guru pada lembaran kerja.
1
2
3
4
5
10.
Penggunaan ICT dalam pengajaran oleh guru tidak langsung menarik minat saya pada sesuatu matapelajaran.
1
2
3
4
5
11.
Sesuatu pembelajaran tidak menarik dengan penggunaan ICT ketika Mengajar.
1
2
3
4
5
12.
Penggunaan ICT dalam pengajaran oleh guru telah mendorong minat saya untuk lebih rajin belajar.
1
2
3
4
5
13.
Sesuatu pembelajaran menjadi lebih menarik
dengan adanya ICT.
1
2
3
4
5
14.
Saya minat membuat latihan yang terdapat dalam buku rujukan selain yang diberi oleh guru.
1
2
3
4
5
15.
Saya berjaya menyelesaikan soalan yang diberikan
apabila guru menggunakan ICT ketika mengajar.
1
2
3
4
5


Bahagian B

Ciri-ciri Bahan Bantu Mengajar yang sesuai

1.
Bahan Bantu Mengajar ICT yang digunakan oleh guru sesuai dengan isi pelajaran yang disampaikan.
1
2
3
4
5
2.
Bahan Bantu Mengajar ICT yang digunakan oleh guru dapat dilihat dengan jelas.
1
2
3
4
5
3.
Bahan Bantu Mengajar ICT yang digunakan oleh guru menarik perhatian saya.
1
2
3
4
5
4.
Bahan Bantu Mengajar ICT yang digunakan oleh guru kemas dan mudah digunakan.
1
2
3
4
5Saya sangat seronok jika Bahan Bantu Mengajar ICT berikut digunakan oleh guru semasa
mengajar.


Jenis BBM
STS
TS
SE
S
SS
1.
Bahan pengajaran berbentuk carta
1
2
3
4
5
2.
Bahan pengajaran berbentuk slaid
1
2
3
4
5
3.
Bahan pengajaran berbentuk audio
1
2
3
4
5
4.
Bahan pengajaran berbentuk video
1
2
3
4
5
5.
Bahan pengajaran berbentuk multimedia
1
2
3
4
5

SELAMAT MENJAWAB
TERIMA KASIH DI ATAS KERJASAMA ANDA

No comments:

Post a Comment